Việc ứng dụng công nghệ vào du lịch đã trở nên quá quen thuộc