Những ngày gần đây, cái nóng của Sài Gòn bỗng làm tôi nhớ đến