Tôi đặt bút xuống và thấy những câu chữ của mình khô khốc, dù