Cảm giác cuộc đời luôn suôn sẻ và ủng hộ những quyết định của