Cho đến tận trước ngày bay, số người biết tôi sẽ đi xa chỉ