Có một ai đó đã nói với tôi rằng, sau năm 20 tuổi, thì